Skip to main content Skip to footer

Een succesvolle Exit:

Tips om uw bedrijf voor te bereiden op verkoop

Het proces van verkopen van een onderneming (een exit) is een intensieve, complexe en tijdrovende gebeurtenis. Bovendien is het voor de meeste ondernemers een eenmalige gebeurtenis. Wij kunnen u daarbij helpen. Bij Crown Deal Partners begeleiden wij jaarlijks een groot aantal ondernemers bij de verkoop van hun bedrijf. Met onze jarenlange ervaring en expertise weten wij waarin uw onderneming zich onderscheidt van de concurrentie. Bij het verkopen van uw onderneming gebruiken wij deze kennis om een soepel verkoopproces te creëren en een succesvolle deal voor u te realiseren.

Een bedrijf verkopen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Wij hebben op basis van onze ervaringen een aantal tips op een rijtje gezet, waarmee u zelf een aantal zaken al kan voorbereiden. Natuurlijk kunnen wij u daarbij ondersteunen en zo het verkoopproces versnellen!

Tip 1: Breng de organisatiestructuur in kaart

Een van de eerste stappen in het voorbereiden van een exit is het zorgen voor een heldere en optimale organisatiestructuur. Wat is in de structuur de beste plaats om het onroerend goed op te nemen? Of in welke entiteit kunnen de Intellectuele Eigendomsrechten het beste worden ondergebracht?

Door vooraf de precieze inhoud van het object van verkoop met elkaar te bespreken en vast te leggen (wat wordt er verkocht, en wat niet), kan een eventuele herstructurering tijdig plaatsvinden. Activiteiten en activa die niet worden verkocht moeten immers ergens anders worden ondergebracht. Zo leidt dit niet tot onduidelijkheden en vertragingen tijdens het verkoopproces.

Tip 2: Bereid Due Diligence grondig voor

Een uitgebreide due diligence door potentiële kopers is een cruciaal onderdeel van het verkoopproces. Om hier goed op voorbereid te zijn, is het essentieel om alle relevante documentatie tijdig op orde te hebben. Dit omvat niet alleen financiële rapportages, maar bijvoorbeeld ook juridische en fiscale documenten, arbeidsovereenkomsten, bonus/pensioenreglementen, intellectuele eigendomsdocumenten en compliance-gerelateerde zaken. Door deze documentatie vooraf te verzamelen, aan te laten sluiten met de financiële rapportages en eventueel te updaten aan wet- en regelgeving voorkom je vertragingen in het proces. Bovendien verhoogt een volledige en actuele documentatie het vertrouwen bij  potentiële kopers.

Daarnaast kan je ook alvast complexere financiële aspecten  van het object van verkoop in de financiële rapportages voorbereiden. Hierbij kan je denken aan de waardering van immateriële vaste activa of verplichtingen vanwege een optiereglement. Een gedegen onderbouwing, zowel financieel als met onderliggende documenten, met gehanteerde veronderstellingen en toetsing aan verslaggevingsregels voorkomt veel discussie en bespaart tijd in het verkoopproces.

Tip 3: Schakel tijdig een fiscalist in

Vanuit fiscaal optiek zijn bij een exit onder meer de volgende zaken van belang:

-          fiscale gevolgen van herstructureringen en financieringen;

-          transferpricing en voldoende onderbouwing daarvan;

-          fiscale gevolgen van toepassing van de innovatie box, subsidies ed.

Wij adviseren om al in een vroeg stadium de relevante issues met een fiscalist te bespreken en door te nemen welke informatie vereist is om de fiscale gevolgen goed in beeld te brengen en te kunnen beoordelen. Deze beoordeling kan tijdrovend zijn. Een tijdige voorbereiding zorgt ervoor dat eventuele ontbrekende informatie tijdig kan worden verzameld en ook de juiste besluitvorming plaatsvindt.

Tip 4: Zorg voor betrouwbare en relevante managementinformatie

De prijs bij een overname komt voor een belangrijk deel tot stand door de (toekomstige) financiële resultaten van de onderneming. Een overzichtelijk en transparant financieel model van de kasstromen van de onderneming, ondersteund door onderbouwingen en analyses, draagt bij aan vertrouwen bij de koper.

In een financieel model zijn historische financiële en operationele cijfers van de onderneming opgenomen. Daarnaast bevat het model een goed onderbouwde prognose voor de komende jaren, inclusief de groei- en besparingskansen. Denk daarbij ook aan waardering en rendement van eventuele bijzondere posten zoals Intellectueel Eigendom en de effecten van Artificial Intelligence en Duurzaamheid. Naast cijfers uit de winst- en verliesrekening worden ook de samenhangende balans en cashflow in beeld gebracht.

Het verstrekken van detailinformatie m.b.t. specifieke afdelingen/productlijnen en dergelijke geven een potentiële  koper een beter beeld bij de onderneming. Met bovengenoemde informatie kan de potentiële koper gemakkelijker een goede eigen businesscase maken.

Tip 5: Optimaliseer financiële structuur en werkkapitaal

Het werkkapitaal gaat veelal naar de koper, daarom is het zonde als er veel werkkapitaal achterblijft in de onderneming. Besteed daarom tijdig aandacht aan het managen van de voorraad-, debiteuren- en crediteurenpositie.

Tenslotte kunnen schuld verhoudingen met aandeelhouders of met

Groepsmaatschappijen het inzicht in de normale bedrijfsuitoefening en/of het werkkapitaal vertroebelen. Een voorbereiding op een exit is een goed moment om dergelijke verhoudingen af te wikkelen of te herstructureren. Je kunt hierbij denken aan het uitkeren van dividend, het omzetten van schulden in kapitaal, cessie, kwijtschelden van vorderingen etc.

Waarom Crown Deal Partners?

Iedere onderneming is anders. Toch blijft de boodschap hetzelfde: een adequate en tijdige voorbereiding komt een toekomstig verkoopproces ten goede. Geen enkel bedrijf heeft ieder punt op orde, maar met de juiste sturing en de juiste ondersteuning is een optimaal verkoopproces voor iedere onderneming te realiseren.

Waar u heeft bewezen goed te zijn in het opbouwen van een gerenommeerd bedrijf, zijn wij bij Crown goed in wat wíj doen. Als betrokken adviseur begeleiden wij u in het verkoopproces. Bij ieder verkoopproces komen onverwachte zaken naar boven. Wij zijn pro-actief en zoeken samen met u naar de juiste oplossing om tot een succesvolle deal te komen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vooral contact met ons op en kom langs voor een kop koffie in Rotterdam of Amsterdam.

About the author

Irma van Seeters

Deze website maakt gebruik van cookies

Om jou een prettige ervaring te bieden op onze website maken wij gebruik van enkele cookies.