Skip to main content Skip to footer

Privacy Statement

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Crown Deal Advisory B.V. persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft Crown Deal Advisory B.V. opgesteld om u te informeren over Crown Deal Advisory B.V. met persoonsgegevens omgaat.

1. Bescherming van persoonsgegevens

Klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Crown Deal Advisory B.V. zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Crown Deal Advisory B.V. heeft een privacybeleid ontwikkeld dat is afgestemd op (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van Crown Deal Advisory B.V. wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

2. Persoonsgegevens

Crown Deal Advisory B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf dan wel via derden in het kader van onze dienstverlening. Crown Deal Advisory B.V. gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor zover Crown Deal Advisory B.V. als verwerker optreedt, verwerkt zij de gegevens die zij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt. Crown Deal Advisory B.V. verwerkt over het algemeen de volgende categorieën van persoonsgegevens van de hierna genoemde categorieën betrokkenen:

 • Klanten en leveranciers: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, accountgegevens (portal ed), door klanten/leveranciers verstrekte gegevens, wettelijk vereiste gegevens, etc.
 • Bezoekers van de website: IP-adres, accountgegevens, gedrag op de website, ingevoerde gegevens, etc.
 • Werknemers: NAW-gegevens, Geboortedatum/plaats, geslacht, contactgegevens zoals e-mailadres, pasfoto, BSN-nummer, personeelsnummer, etc.
 • Sollicitanten: cv, werkervaring, opleidingsgegevens en correspondentie met Crown Deal Partners B.V. over sollicitaties (waaronder getuigschriften, diploma’s, gegevens over beschikbaarheid, referenties, etcetera)

Afhankelijk van het doel van de verwerking en de rol van Crown Deal Advisory B.V. (verwerker / verwerkingsverantwoordelijke) kunnen ook andere gegevens worden verwerkt.

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht Crown Deal Advisory B.V. uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

3. Doeleinden

Crown Deal Advisory B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten;
 • voor onze financiële administratie en fiscale aangiftes;
 • gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • om inschrijvingen te verwerken voor nieuwsbrieven of overige diensten;
 • om sollicitaties te verwerken;
 • om vragen of klachten te verwerken;
 • om onze websites te verbeteren.

4. Grondslagen

Crown Deal Advisory B.V. gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd.
Crown Deal Advisory B.V. verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is van toepassing op bijvoorbeeld de financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles. Daarnaast is Crown Deal Advisory B.V. in de bedrijfsvoering gehouden aan enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Wwft.
Tevens verwerkt Crown Deal Advisory B.V. persoonsgegevens, omdat Crown Deal Advisory B.V. of een derde (de klant, leverancier of een andere partij) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het uitvoeren van de met de klant/leverancier gesloten overeenkomst;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • Crown Deal Advisory B.V. verwerkt gegevens van haar personeel primair op basis van de met de personeelsleden gesloten (arbeids)overeenkomsten

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

5. Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Crown Deal Advisory B.V. persoonsgegevens uitwisselen. Crown Deal Advisory B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, organisaties voor archiefbeheer gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Crown Deal Advisory B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM.

Als derden noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

6. Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

7. Hoe Crown Deal Advisory B.V. uw gegevens beveiligt

Crown Deal Advisory B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Crown Deal Advisory B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.
Alle medewerkers van Crown Deal Advisory B.V. hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben.

8. Inbreuk op de beveiliging

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Crown Deal Advisory B.V. heeft een speciaal e-mailadres ingesteld waarop medewerkers en leveranciers incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek. 
Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien vereist bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

9. Hoe lang Crown Deal Advisory B.V. uw gegevens bewaart

Crown Deal Advisory B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Crown Deal Advisory B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

10. Uw rechten

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

Informatie

Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzage

U kunt vragen om inzage als u denkt dat Crown Deal Advisory B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, Crown Deal Advisory B.V. geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Rectificatie of gegevenswissing

Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die Crown Deal Advisory B.V. van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u Crown Deal Advisory B.V. vragen uw gegevens te wissen. Crown Deal Advisory B.V. zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. Crown Deal Advisory B.V. zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.

Beperking en bezwaar

U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en Crown Deal Advisory B.V. te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal Crown Deal Advisory B.V. uw verzoek honoreren. Crown Deal Advisory B.V. zal haar besluit aan u melden.

Vragen – klachten

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Crown Deal Advisory B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. Crown Deal Advisory B.V. zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen vier weken

Contactadres:

Crown Deal Advisory B.V. 
privacy@crownpartners.nl
Donselear 6 
3233 CE, Oostvoorne

Crown Deal Advisory B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Crown Deal Advisory B.V. raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 juli 2023

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Om jou een prettige ervaring te bieden op onze website maken wij gebruik van enkele cookies.